Radio Kara
B.P. 21
Kara – Togo
Tél : (+228) 26606060 / 66
Fax : (+228) 26606164
E-mail: radiokara14@yahoo.fr